MENU
 • Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Aktan 172)
   

  Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi Kawasan Pentadbirannya

  Mengatur, Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya

  Mengusaha, Membantu dan Menggalakkan Pemungutan, Penyelenggaraan Dan Penyiaran Perangkaan, Buletin dan Monograf dan Lain-lain Yang Berhubung Dengan Perancangan Bandar dan Desa, dan Metodologi.

  Melaksanakan Apa-apa Tugas Lain Yang Dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri.

 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133) Meluluskan Pelan Bangunan
   

  Meluluskan Pelan Bangunan

  Mengawal Untuk Memastikan Kerja-kerja Tanah Yang Dilaksanakan Mengikut Kehendak-kehendak Yang Ditetapkan

  Memastikan Pembinaan Sesuatu Bangunan Adalah Mengikut Pelan Yang Diluluskan

  Memastikan Penggunaan Sesuatu Bangunan Adalah Seperti Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan

  Mengawal Penggunaan Bahan-bahan Mudah Terbakar Dalam Pembinaan Sesuatu Bangunan

  Penyediaan Infrastruktur Untuk Sesuatu Pemajuan

  Kawalan Ke Atas Bangunan Yang Berada Di Dalam Keadaan Bahaya

  Pemeriksaan Berjadual Ke Atas Bangunan-bangunan Yang Sudah Siap

  Mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)