MENU
 1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)

  Memberikan Perkhidmatan-perkhidmatan Bandar Yang Cekap Dan Berkesan:

  - Pengurusan Sisa Pepejal
  - Pembersihan Dan Pengindahan Kawasan
  - Penyenggaraan Parit Dan Longkang
  - Pembinaan Dan Penyenggaraan Jalan
  - Penyenggaraan Bangunan-bangunan Awam
  - Penyenggaraan Tempat-tempat Awam
  - Perlindungan Dan Pengawalan Kesihatan Awam
  - Penyenggaraan Tanah-tanah Perkuburan

  Mengurus dan Mengawal Segala Peruntukan Kewangan Yang Diterima:

  - Cukai Taksiran
  - Bayaran-bayaran Lesen & Denda
  - Geran Pelancaran
  - Geran Tahunan Menggunakan Kaedah Keseimbangan
  - Geran Untuk Projek-projek Pembangunan
  - Geran Penyenggaraan Jalan

  Melaksanakan Projek-projek Pembangunan Di Peringkat Tempatan:

  - Perumahan
  - Perindustrian & Perdagangan
  - Kemudahan-kemudahan Rekreasi
  - Infrastruktur Bandaran